วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปข้อกฎหมาย:-ปัญหาคดีรับหมายเรียกจากตำรวจ(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ฐานไม่ยื่นหรือส่งงบการเงินล่าช้า หรือเกินกำหนด

สรุปข้อกฎหมาย:-ปัญหาคดี#รับหมายเรียก#จากตำรวจ(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
ไม่ยื่นหรือ#ส่งงบการเงินล่าช้า# หรือเกินกำหนดได้รับ หมายเรียกผู้ต้องหา จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ความอาญา ฐานความผิด#ไม่ยื่นงบการเงิน# โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวหา ฐานร่วมกัน#ไม่ส่งงบการเงิน#ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ภายในกำหนด อันเป็นความผิดตาม พรบ. การปัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ,30 และ 40 และให้ไปพบที่กองบังคับการตำรวจ

1.ความผิดตามคดีรับหมายเรียกจากตำรวจ(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ฐานความผิด#ไม่ยื่นงบการเงิน#
อ้างอิงกฎหมายอาญา กรณีรับหมายเรียก ไม่ยื่น #ส่งงบการเงินล่าช้า# เกินกำหนด 

เป็นกฎหมายอาญา มาตรา 95 ใจความว่า ถ้าไม่ได้ฟ้อง และนำตัวผู้กระทำความผิดมา
อายุความในเรื่องไม่ยังศาลภายในหนึ่งปี นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

2.ข้อกฎหมายพรบ.การบัญชี ความผิดตามพรบ.การบัญชี
กรณีคดีรับหมายเรียกจากตำรวจ(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ฐานความผิด#ไม่ยื่นงบการเงิน#
ไม่ยื่นหรือส่งงบการเงินล่าช้า เกินกำหนด 

ตามรูปข้างล่างเลย ครับ


3.ข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากร กรณีคดีรับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฐานความผิดไม่ยื่นงบการเงิน หรือส่งงบการเงินล่าช้า เกินกำหนด 

เตือน “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55” เกินกำหนดเวลา  ต้องเสียค่าปรับ

          นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55  จะต้องยื่นแบบฯ พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม) หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เปรียบเทียบค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ 

1.  นิติบุคคล
 1.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท
 1.2 กรณียื่นแบบฯ     เกิน  7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 2,000 บาท

2.  มูลนิธิหรือสมาคม  
2.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ    500 บาท
2.2 กรณียื่นแบบฯ    เกิน  7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท

หมายเหตุ กรณีมีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ จนถึงวันที่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

จดทะเบียนบริษัท สำนักงานรับทำบัญชี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก ปทุมธานี
บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด โทร 02-575-3007-8
รับจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัท บุุคคลธรรมดา
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express
รับวางแผนภาษี และเคลียภาษีสรรพากร
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI-Business)
รับแก้ไขปัญหาคดีรับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฐานความผิดไม่ยื่นงบการเงิน
หรือส่งงบการเงินล่าช้า เกินกำหนดดังกล่าว โดยประหยัดและถูกต้อง

85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ 27  ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-575-3007 โทรสาร 02-575-3008
ดำเนินการโดย
นักบัญชีรับอนุญาต จากกระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น