วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่างตัวอย่างสัญญาเช่า อ้างอิง ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.74/2541 เพื่อไม่ให้ถือเงินมัดจำเป็นรายได้

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 74/2541
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจองล่วงหน้า

“(ก) การคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจำนวน ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญา และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สินก็ได้

                       ในกรณีการให้บริการอื่นซึ่งเป็นบริการตามสัญญาระยะยาว ต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้บริการทั้งจำนวน ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดจากการผ่อนชำระหรือชำระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้บริการหรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาแต่ไม่เกินสิบปี และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ปีทิ่เริ่มให้บริการก็ได้

                       ในกรณีการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการได้กระทำในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหรือสัญญาการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการเป็นสัญญาสิ้นสุดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้เฉลี่ยเงินรายได้ตามส่วนของเดือนหรือจำนวนวันที่ให้เช่าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น”


หนังสือสัญญาเช่า…………………………………
ทำที่ …………………………….……………...…………………………………………….
วันที่ ……………………………………………
                สัญญาเช่าฉบับนี้ ทำขึ้น ระหว่าง …………………………………….……โดย………………………………………....
………………………………………………………………………..อยู่เลขที่……………………………….……………………
…………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….…
………………………………..ตั้งอยู่เลขที่ ……………………………………………………………..…………………………
…………………………………….สัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองได้ตกลงทำสัญญาเช่ากัน มีข้อความดังนี้
ข้อ 1.      ทรัพย์สินที่เช่า
“ผู้ให้เช่า” ตกลงให้เช่า และ “ผู้เช่า” ตกลงเช่า รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่าคือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 2.      ระยะเวลาการเช่า
                กำหนดระยะเวลาการเช่า ……..  เดือน นับตั้งแต่วันที่ ………………………………………………………
ข้อ 3.      อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน
ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในอัตราค่าเช่า …..…….บาท ( ..................................................) ต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อ 4.      เงินมัดจำตามสัญญาเช่า
ผู้เช่าตกลงจ่ายเงินมัดจำตามสัญญาเช่าฉบับนี้ เป็นจำนวนเงินล่วงหน้าเท่ากับค่าเช่าจำนวน .............. เดือนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในอัตราค่าเช่าข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงิน …..…….บาท ( ..................................................) เงินมัดจำนี้จะคืนให้ทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเงื่อนไข แต่กรณีเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักกลบหนี้ได้
ข้อ 5.      การชำระค่าเช่า
“ผู้เช่า” จะตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ “ผู้ให้เช่า” เป็นงวด ๆ ละ..... เดือน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เริ่มเช่า หาก “ผู้เช่า” ค้างชำระค่าเช่าติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน ขึ้นไป และ “ผู้ให้เช่า” ได้ทวงถามแล้วแต่ “ผู้เช่า” ยังคงไม่ชำระค่าเช่า ให้ถือว่าสัญญาเช่านี้ระงับสิ้นลง และ “ผู้เช่า” จะส่งมอบทรัพย์สินให้  “ผู้ให้เช่า” ทันที
ข้อ 6.      การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่า
 “ผู้เช่า” จะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินที่เช่าไว้ในสถานที่ปลอดภัย และจะแจ้งสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินให้ “ผู้ให้เช่า” ทราบ
 “ผู้เช่า” ให้สัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วง “ผู้เช่า” จะต้องไม่นำทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
ข้อ 7.      การตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า
“ผู้เช่า” ต้องยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทนของ “ผู้ให้เช่า” เข้าตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าได้เป็นครั้งคราวในเวลาและระยะเวลาอันสมควร
ข้อ 8.      การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่า
“ผู้เช่า” ให้สัญญาว่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง หรือ ต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก “ผู้ให้เช่า” เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีสิ่งของที่ติดตั้งและยึดเข้ากับทรัพย์สินจะถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโดยทันที
ข้อ 9.     การซ่อมบำรุงรักษา
                ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจนคงสภาพเดิม
ข้อ 10.   การประกันภัยทรัพย์สิน
                “ผู้เช่า” เป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน
ข้อ 11.   การจดและต่อภาษีทรัพย์สิน
“ผู้เช่า” เป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่าย จดทะเบียน หรือต่อทะเบียนประจำปี ตามระเบียบของทางราชการกำหนด
ข้อ 12.    การสิ้นสุดสัญญาเช่า
                สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงโดยเหตุต่อไปนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. หรือ เมื่อ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า” ตกลงสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยทำข้อตกลงกันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
ข้อ 13.    การประพฤติผิดสัญญาเช่า
ถ้า “ผู้เช่า” ประพฤติผิดสัญญาเช่า แม้ข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและ “ผู้เช่า” ยินยอมให้  “ผู้ให้เช่า” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าทันที และ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะพึงเกิดขึ้นตามข้อ 12 ใน ทำนองกลับกันหาก “ผู้ให้เช่า” เป็นฝ่ายผิดสัญญา และ “ผู้เช่า” ได้เรียกให้แก้ไขหรือปฏิบัติตามสัญญาแล้ว แต่ “ผู้ให้เช่า” ไม่ปฏิบัติตาม “ผู้เช่า” เป็นฝ่ายผิดสัญญา และ “ผู้เช่า” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเช่าใด ๆ ทั้งสิ้น และมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่ “ผู้เช่า” กระทำจากการผิดสัญญา
ข้อ 14.    การพิพาทหรือโต้แย้ง
หากกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องด้วยการผิดสัญญาเช่าฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง จะใช้กฎหมายไทย และ นำคดีขึ้นสู่ศาลแพ่งกรุงเทพมหานคร

สัญญาเช่านี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับลงชื่อ……………………………………..ผู้ให้เช่า   ลงชื่อ……………………..…………………..ผู้เช่า
    (…………………………………………)             (…………..........…………………………….)ลงชื่อ……………………..…………………..พยาน               ลงชื่อ……………………..…………..พยาน
       (………………………………………….)                       (……………………………………..)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น