วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร

สำนักงานบัญชี บจก.เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น โทร 02-575-3007-8

เลขที่หนังสือ: กค 0702/9423

วันที่

: 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง

: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ


          กรณีการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร โดยมีข้อเท็จจริงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารตามการว่าจ้างด้วยรถยนต์ขนาดเล็ก เช่น รถยนต์และรถตู้ซึ่งคิดราคาค่าโดยสารตามระยะทาง และ/หรือระยะเวลาในการว่าจ้างเป็นการตอบแทน หากผู้โดยสารเป็นลูกค้าของโรงแรม จึงขอทราบว่าโรงแรมจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ในอัตราร้อยละ 1.0 หรือร้อยละ 3.0


แนววินิจฉัย          1.กรณีการรับจ้างขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ขนาดเล็ก หากมีการรับเงินค่าขนส่งผู้โดยสารโดยตรงจากผู้โดยสารเป็นการรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระ เข้าลักษณะเป็นการขนส่งสาธารณะเงินได้จากค่าโดยสารดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544


          2.กรณีการตกลงรับจ้างขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ขนาดเล็กและรับเงินค่าขนส่งผู้โดยสารจากโรงแรม เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งที่มิใช่บริการขนส่งสาธารณะ ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 และการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปแม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึงหนึ่งพันบาท ตามข้อ 12/4 และข้อ 12/5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544

เลขตู้

: 77/39429

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด 
85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทร 02-575-3007-8
ให้บริการดังนี้
1.รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี เคลียภาษีเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ แจ้งเลิกกิจการ
2.รับแก้ปัญหาหมายเรียกตำรวจไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท
3.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น