วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มติ ครม 13 มิย 60 ขยายไปถึงการโอนที่ดิน ทรัพย์สินที่เป็นชื่อร่วม ให้สามารถโอนได้ด้วย

สาระสำคัญ สำนักงานบัญชีไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับทาง อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นเพียงนำข้อมูลของท่านอาจารย์มาใช้อ้างอิงเท่านั้น เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเท่านั้น
ที่มา Fan Pages :- สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ยกเว้นภาษีให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นส่วนสามัญของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนและจัดตั้งนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

ดูพระราชกฤษฎีกา 630 

ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 5 หลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพระราชกฤษฎีกา 630 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น