วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

1 มกราคม 2558 ต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีคู่ค้าในใบกำกับภาษีแบบใหม่ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย ภาษีซื้อแบบใหม่

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 (เดิมกรมสรรพากรบังคับใช้ 1 มค 57) ต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีคู่ค้าในใบกำกับภาษีแบบใหม่ ใบเพิ่มหนี้แบบใหม่ ใบลดหนี้แบบใหม่ รายงานภาษีขายแบบใหม่ รายงานภาษีซื้อแบบใหม่ตัวอย่างรายงานภาษีขายแบบใหม่

ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อแบบใหม่ 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๗)เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีแบบใหม่และเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อแบบใหม่ตามมาตรา 87 และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๖)เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีแบบใหม่ตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๕)เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบลดหนี้แบบใหม่ตามมาตรา ๘๖/๑๐ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๔)เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบเพิ่มหนี้แบบใหม่ตามมาตรา ๘๖/๙ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร

บทวิเคราะห์ความเห็น 

กรมสรรพากร ขอให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคู่ค้า ในใบกำกับภาษีและรายงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายต่อไป

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ ร้อยละ 20 
และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นคงต้องเพิ่ม
ความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษี และป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีมากขึ้นโดย

1.น่าจะเป็นการนำส่งรายละเอียดรายงานภาษีซื้อแบบใหม่ ภาษีขายแบบใหม่

2.กรมสรรพากรจะนำข้อมูลที่ดีจาก ข้อ 1 ไปประมวลเพื่อทราบว่า

 2.1 ผู้ซื้อนำ ใบกำกับภาษีซื้อแบบใหม่มาบันทึกครบถ้วนหรือไม่ มีการดึงออกเพื่อการแจ้งภาษีขายแบบใหม่หรือไม่

 2.2 กรณีที่ผู้เสียภาษีซื้อใบกำกับภาษีซื้อปลอม จะถูกตรวจพบโดยง่าย
ทำให้การควบคุมการจัดเก็บภาษีเป็นไปได้โดยครบถ้วนมากขึ้น ครับ

สำนักงานรับทำบัญชีสอบบัญชี  แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคกปทุมธานี
บริษัทเอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด โทร 02-575-3007-8
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท บุุคคลธรรมดา
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีExpress
รับวางแผนภาษีและเคลียภาษีสรรพากร
รับแก้ไขปัญหาคดีรับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฐานความผิดไม่ยื่นงบการเงิน
หรือส่งงบการเงินล่าช้าเกินกำหนดดังกล่าว โดยประหยัดและถูกต้อง


โทร 02-575-3007 หรือแวะเข้ามาปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น