วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

เก็บเอกสารทางบัญชี เอกสารทางภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลากี่ปี

เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/พ.17
วันที่ : 17 มกราคม 2544
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีระยะเวลาการเก็บเอกสาร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 87/3

ข้อหารือ 

: บริษัทฯ ได้หารือกรณีกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ว่าเมื่อเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะสามารถทำลาย เอกสารดังกล่าวได้หรือไม่ และการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา เดียวกันหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

: พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการตามพระราชบัญญัติ และตามมาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการ ส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกินห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดปีได้ ส่วนการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกินห้าปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี

เลขตู้ : 64/30201

จดทะเบียนบริษัท สำนักงานรับทำบัญชี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก ปทุมธานี
บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด โทร 02-575-3007-8
รับจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัท บุุคคลธรรมดา
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express
รับวางแผนภาษี และเคลียภาษีสรรพากร
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI-Business)
รับแก้ไขปัญหาคดีรับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฐานความผิดไม่ยื่นงบการเงิน
หรือส่งงบการเงินล่าช้า เกินกำหนดดังกล่าว โดยประหยัดและถูกต้อง

ทีมา:- จดหมายตอบข้อหารือกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์ติ้ง อินฟอร์เมชั่น จำกัด
85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ 27  ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-575-3007 โทรสาร 02-575-3008
ดำเนินการโดย
นักบัญชีรับอนุญาต จากกระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น