วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพัก(ในต่างประเทศ)ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าคนไทย

สรุปความเห็น
ส่วนตัว
เลขที่หนังสือ
: web จองห้องพักสัญชาติไทย ของห้องพักต่างชาติให้กับคนไทยที่ใช้บริการในประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไทย และภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศต่างชาติ เสีย 2 ต่อ น่าจะไม่work ครับ 
ตัวอย่างเช่นจองห้องพักสิงค์โปร ผ่าน web สัญชาติไทย  100 บาท ต้องจ่าย VAT ไทย 7 บาท + VAT สิงค์โปรอีก 7 บาท รวมเท่ากับราคาห้องพัก 114 บาท แต่ถ้าไปจองหัองพักเดียวกันใน web สิงค์โปร์ จ่ายค่าห้องพัก = 100+7 = 107 บาท ครับของเหมือนกันแต่ภาระภาษีไม่เท่ากัน ครับ

: กค 0706/5538

วันที่

: 4 มิถุนายน 2550

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าคนไทย
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 77/2(1) มาตรา 80 และมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:      บริษัทMจำกัดประกอบกิจการให้บริการจองห้องพักโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดราคาค่าห้องพักจากราคาต้นทุนของผู้ขายซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิจองห้องพักโรงแรม เมื่อรับจองห้องพักแล้วลูกค้าผู้จองจะต้องชำระค่าห้องผ่านบัตรเครดิตให้แก่บริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯ จะชำระเงินค่าห้องพักให้แก่โรงแรมหรือคู่ค้า แล้วแต่กรณี บริษัทฯ จึงขอหารือว่า กรณีการให้บริการจองห้องพักโรงแรมต่างประเทศแก่ลูกค้าคนไทยของบริษัทฯ ที่ติดต่อกับผู้ประกอบการโรงแรมในต่างประเทศโดยตรงและกรณีติดต่อโดยผ่านคู่ค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการบริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย

:         กรณีการให้บริการจองห้องพักโรงแรมต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าคนไทยของบริษัทฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ หากแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2(1) และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิใช้อัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

เลขตู้: 70/34970

85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ 27  ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-575-3007 โทรสาร 02-575-3008
ดำเนินการโดย
นักบัญชีรับอนุญาต จากกระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี


ข้อสงวนสิทธิ์:-
1.เป็นข้อสรุปรวบรวมเพื่อแสดงความเห็นโดยอ้างอิงกฏหมายหรือจดหมายตอบข้อหารือซึ่งอาจมีความเห็นต่างในการตีความของกรมสรรพากร กรณีผู้ประกอบการเห็นต่างก็จะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลคดีภาษีอากร หรือการตีความผิดโดยผู้เขียน 

2.ผู้ประกอบการสามารถข้อหารือ แจ้งรายละเอียดสอบถามเป็นจดหมายโดยตรงโดยแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนไปที่ อธิบดีกรมสรรพากร 


3.ผู้อ่านพึงวินิจฉัย โดยอ่านตีความและสอบถาม เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น