วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

หจก. มีรอบบัญชีไม่ตรงกับรอบปฏิทิน เมื่อมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทจะต้องจด VAT คำนวณตามปีปฏิทิน หรือรอบบัญชีครับ

สำนักงานบัญชีไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ทั้งสิ้น
เป็นการนำมาแสดงประกอบข้อกฏหมายอ้างอิง 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรโดยมีหลักกฎหมายอ้างอิงเท่านั้น

ที่มา Fanpages :- สุเทพ พงษ์พิทักษ์

คุณ RungsanSingkam (4 กันยายน 2558 เวลา 1:00 น.)
ปุจฉา: รบกวนถามอ.
หจก. มีรอบบัญชีไม่ตรงกับรอบปฏิทิน เมื่อมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทจะต้องจด VAT คำนวณตามปีปฏิทิน หรือรอบบัญชีครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับปีปฏิทิน การคำนวณมีรายได้ว่ามีจำนวณเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี นั้น ให้ยึดถือตามรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 4 และมาตรา 5 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548 ดังนี้
“มาตรา 4 มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี
มาตรา 5 คำว่า “ปี” ตามมาตรา 4 หมายความว่า

(1) ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้นับตามปีประดิทิน เว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการถึงวันสิ้นปีปฎิทฺิน

(2) ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ให้นับตามรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น