วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ถือเป็นวันแจ้งเลิกกิจการ เนื่องจากถ้าเลยปีต้องจัดทำงบการเงิน 2 ปีแทนที่จะเป็นปีเดียว

วันที่ถือเป็นวันแจ้งเลิกกิจการ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทั่วไปอยู่ 2 หน่วยงาน
1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแผนภาพข้างล่าง ระบุว่ามีได้ 2 วัน คือวันที่ประชุมเลิก หรือวันที่ไปจดทะเบียนเลิกได้สำเร็จที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


2 กรมสรรพากร อ้างถึงประมวลรัษฎากร ให้ใช้วันที่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้าย นะครับ

 มาตรา 72 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกัน ให้ผู้ชำระบัญชีและผู้จัดการมีหน้าที่ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก ถ้าบุคคลดังกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานประเมินอาจสั่งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เงินนี้ให้ถือเป็นค่าภาษี
    ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกันดังกล่าวแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษี ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ผู้ชำระบัญชีและผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดร่วมกันในการยื่นรายการและเสียภาษีตามแบบ และภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 และมาตรา 69 โดยอนุโลม
    ถ้าผู้ชำระบัญชีและผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการ และเสียภาษีภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อนได้ และได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ เฉพาะกรณีที่มีการชำระบัญชี อธิบดีจะสั่งให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปอีกด้วยก็ได้
    ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกันโดยไม่มีการชำระบัญชี ให้ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ชำระบัญชี ร่วมกับผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการตามที่บัญญัติไว้ในสามวรรคก่อน


สรุป :- วันที่เลิกกิจการสำหรับนิติบุคคล ที่ได้ทั้ง 2 หน่วยงานคือ วันที่รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น