วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ของการซื้อบ้านหรือคอนโด เป็นเวลา 5 ปี ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายใน 31/12/59

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายไปเป็นจำนวนร้อยละยี่สิบของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ที่มีมูลค่าไม่เกินสามล้านบาท เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นเวลาห้าปีภาษีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภาษีที่มี การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน
ในแต่ละปีภาษีตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นต้นไป สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒ และข้อ ๓ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๒ ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว
โดยผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมาก่อน

ข้อ ๓ ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายหรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น