วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตั้งแต่ 1 มิย 59 นิติบุคคลที่จ่ายค่าเช่าสัญญาเช่าทรัพย์สิน แบบลีสซิ่ง เมื่อจ่ายค่าเช่าต้องหัก ร้อยละ 5


อ้างอิงข้อกฎหมาย

ยกเลิก การยกเว้น(ภาษากฎหมาย "ยกเลิก การยกเว้น" = ไม่ยกเว้น)การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๒๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

เพื่อให้เข้าใจง่าย

ขอนำภาพประกอบที่จัดทำโดย 
สมาคมผู้สอบบัญชี ภาษีอากรแห่งประเทศไทย มาแสดงเพื่อความชัดเจน ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น