วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร


ที่มา WEB BOARD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำถาม :-

จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 เมษายน สิ้นสุด 31 มีนาคม ของทุกปี สำหรับปีแรก ต้องการยื่นแบบ ภงด.50 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องแจ้งแก้ไขกับกรมพัฒนา หรือไม่ และถ้าต้องแจ้งแก้ไข ควรทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

คำตอบ:- สำนักงานบัญชีธุรกิจ

ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชีที่กำหนดตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวันเริ่มทำบัญชีตามมาตรา ๙ (วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชีก่อนครบรอบสิบสองเดือน ดังนั้น ขอชี้แจงการเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1.กรณีเป็นการปิดรอบปีบัญชีปีแรกของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หากเปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชีตามกฎหมาย (วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี แต่ต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) จากรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นเริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งรอบปีบัญชีแรกที่ปิดในกรณีนี้จะเป็นรอบระยะเวลาบัญชีตั้แต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน 

2.กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีหลังจากที่เคยปิดรอบปีบัญชีในปีก่อนๆ มาแล้ว ต้องขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี กรณีนี้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีขอเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นเริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สามารถทำได้ 

โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ดังนี้ 

1. สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี 

3.สำเนาหนังสือของกรมสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ยื่นขอต่อกรมสรรพากรก่อน ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องให้สรรพากรอนุญาต 

4.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) 

5.สำเนาแบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (ส.บช.3) ครั้งสุดท้ายก่อนการขออนุญาต 

6.หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน) 0

การปิดงบการเงิน รอบปีบัญชีแรก คือ 1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 รอบปีบัญชีถัดไป 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะพิจารณาและแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ และต้องขออนุญาตก่อนวันปิดรอบปีบัญชีที่เปลี่ยน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนรอบปีบัญชีโดยมิได้ขออนุญาต ทั้งนี้ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2547-5981 และ 0-2547-4408 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น