วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พรก 604 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 266 + 270 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 266 เป็นการออกหลักเกณฑ์โดยอธิบดีกรมสรรพากร ตามพระราชกฤษฎีกา 604 พศ.2559 กำหนดหลักเกณฑ์ปฎิบัติ วิธีการ และเงื่อนไข ได้สิทธิ์ประโยชน์ ดังนี้

ส่งเสริมลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ต้องมีสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน กับสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ในระหว่างวันที่ 3 พย 58 ถึง 31 ธค 59
         ประเภทสินทรัพย์ หัก เพิ่มยกเว้นภาษีได้อีก 1 เท่า                ระยะเวลาเฉลี่ยปี                                                                                                                          
1.1เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์              5
1.2โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                              3
1.3ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรและมีที่นั่งเกิน 10 คน                 5

(2) กรณีอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร ซื้ออาคารไม่ได้นะครับ

2.1ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หรือ

2.2 ต้องแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หรือ

2.3 กรณีที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะต้องเกิดจากสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทำนองเดียวกันทั้งสิ้นที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2.4 การลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 1(4) ไม่รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินโดยการซื้อหรือเช่าซื้อ ทรัพย์สินนั้นมา”

1.4 ลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลงขยายออกอาคาร                                             20

3.สิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่มขึ้น 100% เท่ากับเงินลงทุน โดยให้เฉลี่ยตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

4.จัดทำรายงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแนบรายงาน พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg266.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 270) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไข ประกาศฉบับที่ 266
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg270.pdfไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น