วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำความรุ้จักกับแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ บช 1

ที่มาสภาวิชาชีพบัญชี
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539704301&Ntype=30

ด่วน!!! ป.ป.ช. อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2557 
วันที่ 11/10/2013   14:44:49 

        
           ตามที่ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นบัญชีรายการรับจ่าย (แบบ บช.1) เป็นรายสัญญา สำหรับสัญญาที่มีมูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป และต่อมาได้แก้ไขประกาศฯ อนุโลมให้ใช้มูลค่าสัญญา 2 ล้านบาทในช่วงแรก เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าสัญญาที่เข้าข่ายต้องจัดทำและยื่นแบบ บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
·        วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
·        วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง 
“การขยายระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557” แล้ว โดยการแก้ไขดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลย้อนหลังสำหรับสัญญาที่มีการลงนามในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
สรุปมูลค่าสัญญาที่เข้าข่ายต้องจัดทำและยื่นแบบ บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
·        วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
·        วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2557 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป *** ปรับปรุงใหม่ ***
·        วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป
          การขยายระยะเวลาบังคับใช้สัญญามูลค่า 2 ล้านบาทดังกล่าว นับเป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการผลักดันของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี ที่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และตัวแทนของผู้ทำบัญชีในการให้ข้อคิดเห็น และแนวทางเพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงประกาศฯ ต่อ ป.ป.ช. เพื่อลดภาระในการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว ของผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชี อย่างไรก็ตาม ท่านในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชีก็มีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหาของประกาศฯ และศึกษารายละเอียดการกรอกแบบ บช.1 อย่างถูกต้อง มิฉะนั้น ท่านหรือองค์กรของท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ค่ะ
          ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายฯ ได้ทางหน้าเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชีฯ และเว็บไซด์ของ ป.ป.ช. ตาม Link นี้http://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1481&filename=index_parties

เพื่อหาง่ายมาตรวจสอบว่า บุคคลหรือ นิติบุุคคลของท่านต้องทำแบบ บช.1 หรือเปล่าคลิกลิงก์ข้างล่าง เลย ครับ
http://skaccountinginformation.blogspot.com/2015/10/1-2558.html

 ที่มา สรรพากรสาสน์ มกราคม 58

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด
 85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ
 อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 02-575-3007-8
ให้บริการดังนี้
1.รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี เคลียภาษีเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ แจ้งเลิกกิจการ
2.รับแก้ปัญหาหมายเรียกตำรวจไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท
3.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น