วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีตรวจสอบว่าต้องยื่นแบบ บช.1 ของป.ป.ช.ประจำปี หรือไม่อย่างไร

     
 ปปช.ได้อำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบว่านิติบุคคลใดต้องทำรายงาน บช 1 หรือ บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ โดยแจ้งเลขที่คุมสัญญา เพื่อใช้อ้างถึงในการจัดทำรายงาน ได้ตาม link ได้เลย ครับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา ในสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หรือ การพัสดุ สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และสัญญานั้น มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยบุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ในสัญญาดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หรือ รอบปีภาษีและยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นรายปี จนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการประกันผลงานพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี


ทั้งนี้ การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) ผู้ยื่นจะต้องมีเลขคุมสัญญาของสัญญาแต่ละฉบับ เพื่อใช้กรอกในแบบด้วย โดยสามารถค้นหาเลขคุมสัญญาได้ที่ http://www.nacc.go.th/contract/check_egpid.php หากตรวจสอบแล้วสัญญาฉบับใดยังไม่มีเลขคุมสัญญา กรุณาติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4232 4435 และ 4881

ถ้าต้องทำแบบ บช.1 หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://skaccountinginformation.blogspot.com/2015/02/1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น