วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรมธนารักษ์ให้บริการประเมินราคาที่ดินเองขั้นต้น ทางออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย

การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน

    (1) การให้บริการทางอินเตอร์เน็ท - ราคาประเมินที่ดินรายแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ จะต้องมีเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสํารวจ เลขระวาง ตําบล อําเภอ และจังหวัดของ แปลงที่ดินต้องการทราบราคาประเมิน
.....ตัวเลขระวางทั้งหมดจะแยกเป็น 3 ชุด
.....ชุดที่หนึ่งประกอบด้วยเลข 4 หลักเช่น 5036 ตามด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่คือ I หรือ II หรือ III หรือ IV
.....ชุดที่สอง ประกอบด้วยเลขอยู่ 4 ตัวอักษร เช่น 5420
.....ชุดที่สามเป็นตัวเลข 2 หลักตั้งแต่ 00 - 64
ถ้าหากค้นหาด้วยเลขที่โฉนดและเลขที่ดินไม่พบราคาประเมิน ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ

 - ราคาประเมินที่ดินเป็นโซน/บล็อก สามารถดูที่สํานักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยตรง แต่ถ้าทราบตําแหน่งที่ตั้งของที่ดินสามารถตรวจสอบได้ที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สินหรือที่งานจดทะเบียนที่ดิน กลาง สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน หรือที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 (2) การให้บริการทางโทรศัพท์ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน ให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 0 2142 2466 0 2142 2467 โทรสารหมายเลข 0 2143 8751 ในเวลาราชการ โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้ - การขอทราบราคาประเมินที่ดินรายแปลง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสํารวจ เลขระวาง ตําบล อําเภอ และจังหวัด

 - การขอทราบราคาประเมินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ก่อสร้าง และจังหวัดที่ตั้งอาคาร

 - การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งห้องชุด ตําบล อําเภอ จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด และวัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนอาคารชุด

3) การให้บริการที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน

 - การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด 

- ผู้ขอต้องกรอกแบบคําร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อแสดงความ ประสงค์จะขอรับบริการตรวจดูข้อมูล ขอสําเนาข้อมูล หรือขอสําเนาที่มีผู้รับรองสําเนาเอกสารในเรื่องบัญชีราคา ประเมินที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มีการ ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ตําแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่โซน/บล็อกใด จึงจะ สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้บริการข้อมูลราคาประเมินนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 - การขอตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคําร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสําเนาข้อมูล (ถ่ายเอกสาร) หรือขอสําเนา ข้อมูลที่มีผู้รับรองสําเนา การทําสําเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

 - กระดาษ A4 หน้าละ 1 บาท
 - กระดาษ F4 หน้าละ 1.50 บาท
 - กระดาษ A3 หน้าละ 3 บาท

ที่มา :- กรมธนารักษ์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น