วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เงินได้จากวิชาชีพวิศวกรรม ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5678

วันที่

: 10 กรกฎาคม 2543

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับทำงานวิจัยด้านเคมี

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40(2)

ข้อหารือ

: สำนักงานสรรพากรภาค แจ้งว่า นาย ส. ซึ่งจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม
เคมี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย (เอกชน) ได้หารือกรณีการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ส. ได้รับจ้างทำงานวิจัย และให้คำ
ปรึกษาแนะนำแก่บริษัทหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยมีการทำสัญญาว่าจ้างร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนด ระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้าง และจำนวนเงินที่แน่นอน แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนหรือทุกสามเดือน และยังได้รับจ้างทำงานวิจัยงานทาง ด้านปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของโลหะโดยทำการทดลองเพื่อหาส่วนประกอบที่เหมาะสมให้แก่บริษัทอีก แห่งหนึ่งด้วย โดยทำสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการระบุระยะเวลาของโครงการที่แน่นอน เนื่องจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและไม่สามารถบอกเวลาที่งานวิจัย นั้นจะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน แต่จะได้รับค่าจ้างจำนวนแน่นอนเมื่องานสำเร็จลุล่วงในระดับหนึ่ง

นาย ส. ขอทราบว่า การรับทำงานวิจัยดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่อย่างไร


สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า การที่ นาย ส. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมเคมี เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย (เอกชน) ได้รับจ้าง
ทำงานวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตด้านเคมี ไม่ถือว่าเป็นเงินได้จากวิชาชีพวิศวกรรม ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะวิชาชีพวิศวกรรมหมายความว่าวิชาชีพการช่างในสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่และสาขาวิศวกรรมอื่นใด ซึ่งจะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
แต่สาขาวิศวกรรมเคมี มิได้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมตาม นัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งมิได้กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น การที่นาย ส. รับทำงานวิจัยดังกล่าวจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

: เงินได้ที่ นาย ส. ได้รับจากการรับจ้างทำงานวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวโดย
นาย ส. ได้ทำเพียงคนเดียวเงินที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตาม
มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากนาย ส. ได้ทำโดยร่วมกับบุคคลอื่นหรือมีลูกจ้างหรือมี
สำนักงานและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจำนวนมากเงินได้ที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 63/29541

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด
 85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ
 อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 02-575-3007-8
ให้บริการดังนี้
1.รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี เคลียภาษีเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ แจ้งเลิกกิจการ
2.รับแก้ปัญหาหมายเรียกตำรวจไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท
3.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่


นำเสนอ:- สำนักงานบัญชี บจก.เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น โทร 02-575-3007-8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น