วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ หากได้ประมาณกำไรสุทธิไว้ไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แม้ว่าจะเสียภาษีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วก็ตาม ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร

สรรพากรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อธุรกิจ SMEs
------------------------------------------------------
กรมสรรพากรออกคำสั่ง ป.152/2558 เพื่อปรับปรุงคำสั่งป.50/2537 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเหตุอันสมควรกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการประมาณภาษีเงินได้ครึ่งปีไว้ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามมาตรา 67 ตรี
สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ หากได้ประมาณกำไรสุทธิไว้ไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แม้ว่าจะเสียภาษีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วก็ตาม ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร
-------------------------------------------------------
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 152/2558
เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ป.50/2537 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร" กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 1 กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร
(๑) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
(๒) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี”
ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น