วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

กรรมการกู้เงินแทนนิติบุคคล SME ดอกเบี้ยจ่ายของกิจการจ่ายแทนกรรมการทำอย่างไรไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ15

           การกู้เงินจากธนาคารใน นามกรรมการ เนื่องจากติด เงื่อนไขที่ธนาคารไม่สามารถให้ สินเชื่อต่อกิจการได้โดยตรง และ กรรมการมีภาระดอกเบี้ยจ่าย

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี เอกสารหลักฐานที่ควรมีในการลงบัญชี

ตอนกู้ยืมเงินครั้งแรก

   1.มติที่ประชุมของนิติบุคคลแจ้ง ความจำเป็นให้กรรมการไปกู้ ธนาคารแทนกิจการ 

          2.สัญญากู้เงิน 

        2.1) คู่สัญญาระหว่าง ธนาคารกับกรรมการ 

        2.2) คู่สัญญาระหว่าง กรรมการกับกิจการ 

      3. หลักฐานการรับเงินกู้ยืม และการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 

      4. หลักฐานที่กิจการจ่าย ดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร 

เมื่อชำระดอกเบี้ยจ่ายและชำระคืนเงินกู้ทุกเดือน

      1.ใบสำคัญจ่าย ที่ระบุการจ่ายเงิน ไปยังธนาคารโดยตรงจากกิจการ (ก) สำเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและ ขีดคร่อม A/C Payee only ที่มีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี Bank statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว หรือ (ข) สำเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์อื่น
         
           2.ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ตรงกับวันที่จ่ายเงิน ในกรณีใบเสร็จรับเงินจากธนาคารจะเป็นชื่อกรรมการ ระบุถึงดอกเบี้ย และเงินต้นที่ชำระ

อ้างอิง หน้าที่ 3 ข้อ 3 คู่มือ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ จัดทำโดยกรมสรรพากร

คลิกลิงก์อ่านทั้งฉบับได้ข้างล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น