วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มาตราฐานการบัญชี กรณีกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ลงทุนในกิจการร่วมค้า


กรณีกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ลงทุนในกิจการร่วมค้า 

แบ่งตามลำดับเหตุการณ์ดังนี้


1.เงินลงทุนเริ่มแรก

ย่อหน้า 110. เงินลงทุนในกิจการรวมคา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมได กอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมรวมของผูรวมคา

ย่อหน้า 111. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนทุกประเภทเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของ สิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ
อ้างอิง

2.การวัดมูลคาภายหลังการไดมา

ย่อหน้า 114. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดหรือ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเผื่อการลดลงของ มูลคา (ถามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

3.การจําหนายเงินลงทุน 

ย่อหน้า 118. ในการจําหนายเงินลงทุน กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ไดรับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) ทันทีที่เกิดขึ้น 119. หากกิจการจําหนายเงินลงทุนเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนชนิดเดียวกันตองคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือ วิธีเขากอน-ออกกอน

อ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf

ปัญหาหน่วยภาษีของกิจการร่วมค้า

http://digi.library.tu.ac.th/index/0108/29-338-Nov-2552/11PAGE104-PAGE117.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น