วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME ประจำปี 2559

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล SME ที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีชุดเดียว
ที่มาจากเอกสารประกอบการสัมมนา ยื่นแบบ ภงด 50 ง่ายกว่าที่คิด
จัดทำโดย นส.พรศิริ เหล่าพัชรกุล และ นส.กัลยาณี ยิ้มย่อง


อ้างอิงพระราชกิจจานุเบกษาคลิกเลย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/42.PDF

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล SME ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีชุดเดียว

สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SME ปี 59 อัตรา 0 %
คลิกอ่านเพิ่มเติม
http://skaccountinginformation.blogspot.com/2016/01/58.html
ตรวจสอบสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2559
ตาม พรฎ. 595 พ.ศ.2558 (สำหรับรายที่จดแจ้งบัญชีเดียว+ทุนไม่เกิน 5 ล้านรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
https://edss.sys.rd.go.th/sme/index3.jsp

เงื่อนไข นิติบุุคคล SME  คือ ทุนที่ชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวด ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ตั้งแต่ปี 55 ไม่เคยเกิน 30 ล้านบาท ถ้าหลังจากปี 55 เคยเกิน 30 ล้านบาทแล้วจะไม่สามารถนับเป็น SME ได้ ครับ

อ้างอิง -ข้อมูลจาก fanpages ;- สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ครับ

ปล. กิจการไม่มีความเกี่ยวข้องใด กับท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ นะครับ ข้อมูลที่นำมาอ้างอิง เพื่อประโยชน์ เพื่อผู้เสียภาษีเท่านั้น นะครับ


คุณมานิตย์ "Marnit Aongphisud" กับ Tor Upp และ 3 อื่นๆ ได้โพสต์ไปในไทม์ไลน์ เมื่อ 17 ส.ค. 2556 เวลา 14:37 น. บริเวณ Bangkok ว่า
"เรียนอาจารย์สุเทพ รบวนขอความกระจ่างเรื่องการลดอัตราภาษีสำหรับ SME
1. อ้างถึงรายละเอียดคำอธิบายในแบบ ภ.ง.ด.51 รอบปี 2556 ผมเข้าใจว่าเงื่อนไขเรื่องรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทจะพิจารณาเป็นรอบระยะเวลาบัญชีไป เช่น ถ้ารอบปี 2556 มีรายได้เกิน 30 ล้านบาทไม่สามารถเใช้สิทธิ์ SME ได้ และถ้ารอบปี 2557 มีรายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทสำหรับปี 2557 จะสามารถใช้สิทธิ์ SME ได้
2. อ้างถึงการปรึกษากับ RD Call Center พอดีเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายว่าถ้ามีรอบบัญชีใดมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทจะถือว่ากิจการนั้นๆไม่ถือเป็น SME เช่น ถ้ารอบปี 2554 มีรายได้ 50 ล้านบาท รอบปี 2555 มีรายได้ 20 ล้านบาท และรอบปี 2556 มีรายได้ 20 ล้านบาท บริษัทฯจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ SME ได้เนื่องจากรอบปี 2554 เคยมีรายได้เกิน 30 ล้านบาท
ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้านะครับ"

เรียน คุณมานิตย์ "Marnit Aongphisud"
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 บัญญัติว่า
"มาตรา 8 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา 6 และการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 7 ต้องไม่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินห้าล้านบาทและต้องไม่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินสามสิบล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป"
ดังนั้น หากตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นต้นไป กิจการ SMEs ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ กิจการนั้น ย่อมไม่ได้สิทธิเป็น SMEs ที่จะลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นต้นไป และไม่อาจกล้บคืนมาได้สิทธิดังเช่นพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับก่อนๆ อีกต่อไป
ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
1. การพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ไม่อาจพิจารณาเป็นรอบรายระยะเวลาบัญชีดังเช่นที่เคยเป็นตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ได้อีกแล้ว เนื่องจากได้มีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยให้พิจารณาว่า ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นต้นไป หากมีรอบระยะเวลาบัญชีปีใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) ก็ย่อมเสียสิทธิตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ไม่อาจจะกลับมาใช้สิทธิตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าวได้อีกเลย
กรณีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต้องพิจารณาด้วยว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ซึ่งเป็นรอบแรกที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขตาม พรฎ. (ฉบับที่ 530) ได้สิทธิตามมาตรา 6 และมาตรา 7 หรือไม่ หากรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ไม่ได้สิทธิแล้ว ก็จะพาให้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เสียสิทธิไปด้วย และเสียสิทธิตลอดไป แต่ถ้ารอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ได้สิทธิ แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 มีรายได้เกิน 30 ล้านบาท ก๋ทำให้เสียสิทธินับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นต่นไป แม้ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 กิจการจะมีรายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทอีกก็ตาม
2. กรณีที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ 50 ล้านบาท แต่ครั้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ 20 ล้านบาท และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 บริษัทฯ ก็มีรายได้ 20 ล้านบาท เช่นนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของกิจการ SME ตามพรฎ. (ฉบับที่ 530) มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้ เพราะเป็นกฎหมายคนละฉบับกับ พรฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ซึงในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 บริษัทฯ เคยมีรายได้เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเสียลิทธิตาม พรฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ครั้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ตัองเริ่มพิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพรฎ. (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 กันใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น